Şartlar ve koşullar

 

Alutec Vision San.ve  Tic.Ltd.’nin Genel Hüküm ve Koşulları 

 1. Kapsam

1.1          Alutec Vision San.ve Ti, c.Ltd.  (ALUTEC VISION kısaltıldıkça takip eder ) ürettiği ve/veya dağıttığı ürünler, özellikle alüminyum profiller (“Mallar”) için müşterileri ile sözleşmeler yapıp, ilgili hizmetleri yalnızca aşağıdaki Genel Hüküm ve Koşullara (“GTC”) dayanarak sağlar.

1.2          ALUTEC VISION onlarla açıkça çelişmse bile, müşterinin farklı hüküm ve koşulları geçerli değildir.

1.3          Genel Hüküm ve Koşullar,GTC’ye daha fazla atıfta bulunmaya gerek  kalmadan, müşteri ve ALUTEC VISIONarasındaki gelecekteki tüm sözleşmeler için de geçerlidir.

 1. Sözleşme

2.1          ALUTEC VISION’ın teklifleri değişebilir. Ancak sipariş onayı ALUTEC VISION tarafından gönderildikten sonra bir teklif kabul edilecektir. 

2.2          Diğer anlaşmalar ALUTEC VISIONtarafından yazılı onaygerektirir.

2.3          ALUTEC VISION, ALUTEC VISION’ın çıkarlarını dikkate alarak, teknik olarak gerekli olduğunu kanıtlayan ve müşteri için makul olan malların yürütülmesinde ve ilgili teslimat ve hizmetlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 1. Fiyat

3.1          Müşteriler ve ALUTEC VISION arasında kararlaştırılan fiyatlar, ilgili yasal tutardaki yerel vergiler de dahil olmak üzere eski işlerdir.  Nakliye veya nakliyenin yanı sıra, varsa, taşıma sigortasının sonucu müşterinin pahasına gerçekleşir.

3.2          Müşteri   ALUTEC VISION’a çalışma veya işleme için hammadde veya diğer nesneler sağlıyorsa, teslimatı müşteri  tarafından ücretsiz olarak  yapılmalıdır.

3.3          ALUTEC VISION’ın sözleşmenin sonuçlanması ile malların teslimi arasında dört haftadan uzun bir süre olması ve bu dönemde mal ve maliyet değişikliklerinin gerçekleşmesi, özellikle tedarikçiler tarafından fiyat artışları veya döviz kuru dalgalanmaları  olması durumunda, ALUTEC VISION fiyatı buna göre ayarlama hakkını saklı tutar.   ALUTEC VISION,  talep üzerine fiyat ayarlamasının nedenlerini müşteriye  bildirecektir.

3.4          Fiyatlar, endüstri standardı  ambalajı kullanan ALUTEC VISION ile ambalaj maliyetini de kapsamaktadır.  Müşteri taşıma ambalajını         l okal tarafından belirlenen kurallar, şablonlar ve yasalar veya imha yükümlülükleri.  Bu taşıma ambalajlarının  ALUTEC VISION’a iadesi yapılmamalıdır.

3.5          Sadece sipariş onayında belirtilen fiyatlar belirleyicidir.                Bununla birlikte, tedarikçi fiyatları, ücret ve malzeme maliyetleri, gümrük vergileri, döviz kurları veya diğer ithalat ücretleri ve vergiler gibi hesaplamanın altında yer alan faktörlerimiz, sözleşmenin bitiminden bu yana kararlaştırılan teslimata kadar artmışsa, teslimat gününde geçerli olan fiyatlarımızı, daha yüksekse ücretlendirme hakkına sahibiz.

 1. Teslim

4.1          Teslimat tarihleri kararlaştırıldığı sürece, bunlar yalnızca müşterinin / tedarikçinin zamanında teslimat için gereken tüm yükümlülüklerinin, özellikle kararlaştırılan peşinatın yerine getirilmesi ve gerekli izinlerin alınması ve ALUTEC VISION’ın   zamanında teslimi koşuluyla geçerli olacaktır.

4.2          Mücbir sebep, endüstriyel eylem, yangın, öngörülemeyen engeller veya başka bir şekilde, ALUTEC VISION,  teslimatı engel süresince ve makul bir başlangıç süresi için erteleme hakkına sahiptir. Teslimat 60 gündenfazla yapılırsa, müşteri teslimatkesintisinden etkilenen miktarla ilgili olarak sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir. ALUTEC VİzYON ayrıca, ALUTEC VISION’ın  mücbir sebep nedeniyle hizmet vermesinin makul olmayan bir şekilde zor  hale getirilmiş olması şartıyla, 2. cümle koşuluyla sözleşmeden çekilme hakkına sahiptir.

4.3          ALUTEC VISION, tamamlanan miktarın  +/-%10’u oranında kısmi teslimat ve ek/yan teslimat hakkına sahiptir. Müşteri, kısmi teslimatların gecikmesinden gecikmeyen kısmi teslimatlarla ilgili herhangi bir hak elde edemez. Kısmi teslimatlara izin verilir.

4.4          ALUTEC VISION, numune teslimatlarını gerçek teknik uygulamaya, teslimat süresine ve kullanılabilirliğe bağlı  hale getirme hakkını saklı tutar.

 1. Araçları

5.1          Müşteri, araçların üretimi ve/veya tedariki için maliyetlerin tamamını veya bir  kısmını üstlenirse, hakları, özellikle (eş) mülkiyeti veya araçlardaki hacizleri elde eder. ALUTEC VISION,  yukarıda belirtilen maliyetlerin müşteriye geri ödenmesi için herhangi bir talepte bulunmakla yükümlü değildir.

5.2          ALUTEC VISION, müşteri tarafından son sipariş verildikten üç yıl sonra üretim veya tedarik maliyetleri müşterinin tamamen veya kısmen katıldığı bir aracı hurdaya çıkarma hakkına sahiptir.

 1. Sahipliğini

6.1          ALUTEC VISION, müşteri ile iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler karşılanana kadar (“unvanın saklanmasına tabi mallar”) ALUTEC VISION tarafından teslim edilen mallara unvanını ayırır. Devam eden bir fatura durumunda, ayrılmış mallar ALUTEC VISION’ıntalebini güvence altına almaya hizmetetmektedir. Mülkiyetin muhafazasına tabi malların 3’üncülüne devrine ancak müşterinin uygun iş ilişkileri kapsamında gerçekleşmesi ve müşterinin üçüncü tarafla olan iş ilişkisinden doğan tüm talepleri ödemeden önce ayrılmış malların mülkiyetini saklı tutması halinde izin verilir. Müşteri, unvanın saklanmasına tabi malları rehin vermeyebilir veya güvenlik için üzerine yazabilir. Müşteri rezerve edilen mallara nazikçe davranmalıdır.  ALUTEC VISION, unvanın korunmasına tabi malların ele geçirildiği, hasar gördüğü veya kaybolduğu ve müşterinin iş yerlerinin taşınması durumunda derhal bilgilendirilmelidir. 

6.2          Müşteri, ALUTEC VISION’a, ayrılmış malların yeniden satışa alınmasından doğan iddialarını, ALUTEC VISION’ın müşteri aleyhine hak kazandığı talepler tutarında tüm haklarıyla atar.  AluTEC VISION müşteriyi iptal edene kadar, müşteri atanan talepleri kendi adına tahsil etme hakkına sahiptir; iptal, yalnızca müşterinin ödeme temerrüde düşmemesi veya sözleşmenin yapılmasından sonra ortaya çıkan ve müşterinin varlıklarının önemli ölçüde bozulmasına neden olan durumlar sonucunda ALUTEC VISION’dan ödeme talebinin tehlikeye çıkması durumunda beyan edilebilir.  Müşterinin talebi atama yetkisi yoktur.

6.3          Rezerve edilen malların müşteri tarafından işlenmesi, işlenmesi veya yeniden üretilmesi durumunda, bu her zaman UN CISGanlamında bir üretici olarak  ALUTEC VISION için , herhangi bir yükümlülükten kaynaklanan ALUTEC VISION olmadan yapılır. Unvanın saklanmasına tabi mallar diğer nesnelerle işlenirse, ALUTEC VISION, cümle 1’den aşağılama yoluyla, rezerve edilen malların değerinin işleme sırasındaki diğer işlenmiş öğelerin değerine oranına karşılık gelen kesirde yeni öğenin ortak mülkiyetini elde eder. Unvanın saklanmasına tabi mallar ayrılmaz bir şekilde karıştırılır, karıştırılır veya diğer nesnelerle birleştirilirse, ALUTEC VISION, yeni öğenin, ayrılmış malların değerinin karıştırma, karıştırma veya birleştirme anında diğer karışık, karışık veya bağlı öğelerin değerine oranına karşılık gelen kesirde ortak mülkiyetini elde eder. Karıştırma, karıştırma veya kombinasyon, müşterinin ürününün ana şey olarak kabul edilecek şekilde gerçekleşmesi durumunda, müşteri  ALUTEC VISION’ı  pro rata bazında ortak mülkiyete aktaracaktır. Müşteri, ALUTEC VISION’ın ortak mülkiyetini korur ve ALUTEC  VISION’ın ortak mülkiyet payına hak kazanma hakkıalır. Cümlelerde belirtilen ortak mülkiyet haklarına göre 6.1 ve 6.2 fıkraları hükümleri uygulanır.

6.4          Müşteriye sunulan unvanın muhafazasına tabi malların değeri artı ALUTEC VISION’a atanan alacakların değeri ve ALUTEC VISION’a verilen ortak mülkiyet haklarının müşteri aleyhine ALUTEC VISION toplamını  %9,5’ten fazla aşması durumunda, ALUTEC VISION, kendi tercihine bağlı olarak teminatın  karşılık gelen bir kısmını serbest bırakacaktır.

6.5          Müşteri, kendi pahasına ayrılmış malları hırsızlığa, yıkıma ve hasara karşı yeterince sigortalamalıdır.

6.6          ALUTEC VISION,  müşteri tarafından ödeme gecikmesi nedeniyle sözleşmeden çekilme hakkına sahipse ve ALUTEC VISION bu hakkı kullandığında,  ALUTEC VISION ayrılmış malları geri alabilir, geri dönüştürebilir ve mevcut taleplere karşı sömürüden elde edilen geliri dengeleyebilir.

 7. Ödeme

7.1          ALUTEC VISION’dan gelen faturalar, faturalamadan sonraki 30 gün içinde kesinti yapılmadan net olarak ödenebilir. Belirleyici faktör, ALUTEC VISION’dakinakit akışı veya paranın alınmasıdır. Diğer ödeme koşulları özel olarak / ayrı ayrı düzenlenmelidir.

7.2          Müşteri, ALUTEC VISION’ın iddialarına karşı yalnızca tartışmasız veya yasal olarak belirlenmiş taleplerle mahsup edebilir. Müşteri ayrıca yalnızca yasal olarak belirlenmiş karşı davalara dayanarak saklama hakkı talep etme hakkına sahiptir.

Müşterinin  işbirliği yükümlülükleri

7.3          Müşteriden gerekli onaylar alınmalıdır. Onay ALUTEC VISION tarafından alınırsa, ALUTEC VISION sadece müşterinin genişletilmiş bir kolu  olarak hareket  edecektir.

7.4          Müşteri, herhangi bir nakliye hasarını derhal bir iş günü içinde taşıyıcıya bildirmeli ve ALUTEC VISION’a iletmelidir.

7.5          Müşterinin ALUTEC VISION’a karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu nedenle  yasal cayma hakkını kullanması durumunda, ALUTEC VISION,  kendi seçeneğiyle, yasalarca talep edilen talepler yerine müşterinin maruz kaldığı net sipariş tutarının% 9,5’i oranında müşterinin maruz kaldığı zararın tazminini talep edebilir.  ALUTEC VISION sözleşmenin sadece bir kısmını geri çekerse, net sipariş tutarının %9,5’i sözleşmenin yürütülmeyen kısmına göre belirlenir. Müşteri,  ALUTEC VISION’a ALUTEC VISION’ın  küçük hasar gördüğünü kanıtlamakte özgürdür. 

 1. Sağlamak

8.1          ALUTEC VISION tarafından üretilen ve/veya teslim edilen mallardaki kusurlar durumunda, ALUTEC VISION başlangıçta sadece hatasız malları düzeltmek veya teslim etmekle yükümlü olacaktır.  ALUTEC VISION tarafından yapılan ikinci bir denemeden sonra bile sonraki performans başarısız olursa, müşteri kendi seçeneğiyle satın alma fiyatını düşürebilir veya sözleşmeden çekilebilir. ALUTEC VISION kusurdan sorumluysa, indirim yerine müşteri madde 10 uyarınca hasar talep   edebilir.

8.2          Endüstri standardı renk sapmaları ve malzeme toleransları size kusur iddia etme hakkı vermemektedir. Aynı durum, kullanılmış mallar söz konusu olduğunda her türlü kusur için de geçerlidir. DIN standardı mallarda DIN toleransları geçerlidir.

8.3          Müşterinin garanti talepleri, yasa daha uzun süreler gerektirmediği sürece, özellikle bir bina ve iş parçalarındaki kusurlar için, normal kullanımlarına uygun olarak kullanılan ve kusurluluğuna neden olan malların tesliminden sonraki bir yıl içinde zaman men edilir.

8.4          Kusur bildirimleri, malların teslim edildikten sonraki 10 iş günü içinde müşteri tarafından yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri iş parçasını zamanında bildirmezse, muayene sırasında tanınmayan bir kusur olmadığı sürece iş parçası onaylanmış sayılır. Gizli kusurlar tespit edildikten hemen sonra yazılı olarak bildirilmelidir, ancak risk aktarımından en geç 11 ay sonra bildirilmelidir.

8.5          Malların kusurları – garantili özelliklerin yokluğu da dahil olmak üzere – gecikmeden, başka bir garanti durumunda kabul tarihinden sonraki en geç 14 gün içinde yazılı olarak bildirilmelidir;  (uzaktan) sözlü iletişim tek başına yeterli değildir. Yanlış, ihmalkar veya yanlış kullanım, uygun olmayan ekipmanın kullanımı, kurulum ve kullanım talimatlarının göz ardı edilmesi,malların alıcı tarafından aşırı kullanımı veya doğal aşınma ve yıpranma herhangi bir garantiyi hariç tutar. Benzer şekilde, malların üçüncü şahıslar tarafından veya üçüncü menşeli parçaların kurulumuyla değiştirilmesi ve mallara meydana gelen malların zarar görmesi nedeniyle değişiklikle ilgiliyse ve ayrıca tedarikçi veya üreticinin malların kullanımı veya arıtılmasına ilişkin düzenlemelerine uyulmamışsa garanti süresi dolar. Alıcı bize mallarımızın kusuru ve kimliği hakkında bizi hemen ikna etme fırsatı vermezse veya talep üzerine itiraz edilen malları veya bunların örneklerini hemen kullanıma sunmazsa, garanti talepleri sona erer. Şikayet edilen malzeme, kendimizi kusura ikna edebilmek için bizim ve tedarikçimiz tarafından ücretsiz olarak tutulmasıdır.

 1. Sorumluluk

9.1          ALUTEC VISION kasıt ve ağır ihmalden sorumludur.  ALUTEC VİzYONU  yalnızca ALUTEC VISION veya vekaleten ajanlarının önemli bir sözleşme yükümlülüğünü (“kardinal yükümlülük” olarak adlandırılır) veya bir kişinin hayatını, vücudunu veya sağlığını ihlal etmesi durumunda basit ihmalden sorumlu olacaktır. Temel yükümlülükler, ilk etapta sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesini sağlayan ve müşterinin düzenli olarak güvenebileceği yükümlülüklerdir. Bu nedenle bunlar, ihlalin sözleşmenin amacına başarısını tehlikeye atan yükümlülüklerdir. Buna ek olarak, ALUTEC VISION’nun sorumluluğu – yasal nedenden bağımsız olarak -hariç tutulmuştur.

9.2          ALUTEC VISION, kendisi ve vekaletli ajanları için yaşam, beden veya sağlık açısından suçlu yaralanmadan kaynaklanan kasıtlı hasar ve/veya hasardan sorumlu olacaktır. Aynı durum,  ALUTEC VISION, yasal temsilcilerive/veya yöneticilerinin ağır ihmal yoluyla neden olduğu zararlar için de geçerlidir. Aksi takdirde, ALUTEC VISION’ın sorumluluğu madde 10.1 uyarınca genellikle sözleşmede öngörülebilir hasara.

9.3          10.1 ve 10.2 maddeleri uyarınca sorumluluk reddi ve sınırlamaları, Ürün Sorumluluğu Yasası veya diğer zorunlu yasal hükümler kapsamındaki talepler için geçerli değildir. İspat yükünün dağılımına ilişkin kanuni hükümler de 10.1 ve 10.2 nci fıkra hükümlerinden etkilenmez.

9.4          Kasıt veya ağır ihmalden suçlu olmadığımız sürece, sonuçta ortaya gelen zararlar ve zararlar için sorumluluk açıkça hariç tutulur. Alıcının bize ödediği tazminat talebi açıkça hariç tutulur.

9.5          Numunelerimiz ve numunelerimiz için (bundan böyle numune olarak anılacaktır), aşağıdakiler geçerlidir:

9.5.1      Numuneler, sonraki üretim sürecinde verilenlerden farklı koşullarda üretilir. Bu nedenle tedarik ettiğimiz malların ve numunelerimizin tamamen aynı olmaması kaçınılmazdır.

9.5.2      Bu nedenle numunelerin özellikleri, bizim teslim edilecek malların kararlaştırılan kalitesi olarak kabul edilecek değildir. Aksine, sadece ilgiliteknik standartlar, An çizimleri ve açıkça sözleşmeye bağlı olarak kararlaştırılan kalite, bu mal teslimatları için belirleyicidir.

 1. Gizlilik

10.1       Müşteri, sözleşmenin yürütülmesi ve/ veya müzakereler sırasında kendisi tarafından bilinen ALUTEC VISION’ıniş ve ticari sırlarını üçüncü taraflara ne sömürecekne de iletecektir.   Özellikle, müşteri teklifleri, taslakları ve benzeri üçüncü taraflara sunmaz.

10.2       ALUTEC VISION ile yapılan sözleşme yapılmazsa, müşteri ALUTEC VISION’ın sözleşme ile bağlantılı olarak kendisine sunduğu teklifleri, çizimleri, taslakları ve benzeri teklifleri derhal iade edecektir.

 1. ALUTEC VISION Türkiye’nin tüm hizmetleri için performans ülkesi.
 2. Yürürlükteki yasa / yargı yeri

12.1       ALUTEC VISION ve müşteri arasındaki yasal ilişki, özel uluslararası hukukun ve BM Satış Yasası’nın hariç tutulmasına sadece uluslararası ticaret hukuku tarafından yönetilir.  

12.2       ALUTEC VISION ile müşteri arasındaki sözleşmeden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm uyuşmazlıkların yargı yeri İstanbul Türkiye’dir.   Bununla birlikte, AluTEC VISION, genel yasal yargı alanında da müşteriye karşı eylemler getirme hakkına sahiptir.

 1. Son hükümler

13.1       ALUTEC VISION ile müşteri arasındaki sözleşmeye yapılan eklemeler ve/veya değişiklikler, yazılı formun etkili olmasını gerektirir. Bu, bu yazılı form gereksiniminin değiştirilmesi veya iptali için de geçerlidir.

13.2       Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin üçüncü taraflara tam veya kısmi olarak devredilmesi, karşı tarafın yazılı rızasını gerektirir.

13.3       Bu GTC’nin veya parçalarının bireysel hükümleri etkisiz hale gelmesi durumunda, bu, kalan hükümlerin veya sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

(Şubat 2021 itibariyle)

 Hüküm ve Koşullar Ekleri          

 Teslimat ve ödeme koşullarının değiştirilmesi veya eklenmesi:

Müşterimizin siparişi vermek için kabul ettiği teslimat ve ödeme koşullarımız, açıkça atıfta bulunulmasa bile, ancak bizim tarafımızca onaylanan bir sipariş durumunda müşteri tarafından alınmış olsalar bile, yalnızca gelecekteki işlemler için geçerli olacaktır. Sipariş teslimat ve ödeme şartlarımızdan farklı bir şekilde yapılırsa, teslimat ve ödeme koşullarımız itiraz olmasak bile yalnızca geçerli olacaktır. Bu nedenle sapmalar, yalnızca bizim tarafından yazılı olarak açıkça kabul edilmişse geçerlidir.

İş ilişkilerimizden kaynaklanan talepleri atama hakkına sahibiz.

Sözleşme ilişkisi sadece uluslararası ticarete,özellikle de Türk Kanunu ve Ticaret Kanunu’na   tabidir. BM Sözleşmesi’nin, Antlaşmanın Amaçlarına İlişkin Sözleşmeler Sözleşmesi Hükümleri

Yargı yeri, bizim tercihimize göre, şirketin kayıtlı ofisi veya Türkiye’deki yerel bir ticaret mahkemesidir. 

Alıcı herhangi bir ödeme yükümlülüğü ile temerrüde kalırsa, mevcut tüm taleplerin vadesi hemen dolur.

Unvanın korunmasından doğan hakların ileri sürülemesi için, müşteri tüketici olmadıkça sözleşmeden çekilmek gerekmez.

Borç giderici etkisi olan tüm ödemeler, yalnızca proforma veya ihracat faturalarında  belirtilen banka bilgilerine, SWIFT transferi ile yapılacaktır. Tüm yabancı ödemeler için yerel maliyetler, ilgili SWIFT transferinin  müşterisi tarafından karşılanacaktır.

Alutec Vision San.ve Tic.Şti. Alacaklarımızı atadığımızda ve müşteri yönetimini teslim ettiğimizde, aşağıdaki verileri bir finansal hizmetler kurumuna (faktoring)  ileteceğiz:

 • Müşterilerimizin adı ve adresi
 • Müşterilerimize olan alacaklarımızın verileri (özellikle brüt tutar ve vade tarihi)
 • gerekirse, müşteri hesaplarının mutabakatı için evlerinde bulunan irtibat kişilerinin adları ve müşterilerimizin iletişim bilgileri (telefon numarası, e-posta adresi)

The finansal hizmetler kurumu (faktoring), müşterilerin şirket verilerini kredi kuruluşlarına ve emtia kredi sigortacılarına ve işlemcilere (BT veri işleme, baskı hizmeti sağlayıcıları vb.) aktaracaktır.

Veri işleme ile ilgili daha fazla ayrıntı, ilgili finansal hizmetler kurumunun (Faktoring)”Bilgi Verilerinin Korunması” ve veri koruma beyanlarındabulunabilir.

Karşı davalar tartışmasız veya yasal olarak belirlenmediği sürece, müşteri tarafından karşı davalarla yapılan bir set-off hariç tutulur. Aynı sözleşme ilişkisine dayanmadığı veya karşı davalar tartışmasız veya yasal olarak belirlenmediği sürece, müşteri tarafından saklama hakkının iddiası hariç tutulur.

Malların teslimatları için:

Teslim edilen mallar, bekleyen tüm taleplerin tam olarak ödenmesine kadar kalır, Alutec Vision San.ve Tic. Ltd.Eti. Bizim mülkümüz. Müşteri, ödeme temerrüde düşmediği sürece normal iş seyri kapsamında yeniden satış yapma hakkına sahiptir. Ancak müşteri, unvanın muhafazasına tabi malları rehin vermeyebilir veya güvenlik nedeniyle devredemez. Müşteri, rezerve edilen malların yeniden satışlarından ve müşterinin başka bir yasal nedenden kaynaklanan rezerve mallarla ilgili taleplerinden (üçüncü taraflara karşı dahil olmak üzere) müşterilerine karşı ücret taleplerini zaten bize atar.

Ayrılmış malların müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim için gerçekleştirilir. Unvanın muhafazasına tabi malların bize ait olmayan diğer öğelerle işlenmesi durumunda, yeni maddenin ortak mülkiyetini, bağlantı veya karıştırma anında diğer ilgili veya karışık kalemlere unvanın tutulmasına tabi malların değeri (yerel vergiler dahil fatura tutarları) ile orantılı olarak edineceğiz.

Müşterinin ürünü ana şey olarak kabul edilecekse, müşteri bize profesyonel rata bazında,

bu konuda. Transferi kabul ediyoruz.

Müşteri, elde ettiği tek mülkiyeti veya bir şeyin ortak mülkiyetini bizim için saklayacaktır.

Scroll to Top